Digwyddiadau

Mae’r ysgol wedi gorffen am yr haf:  dyma 6 pheth i’w gwneud ym Marchnad Abertawe

  1. Darganfod hobi newydd!

Rydyn ni’n gwybod, mae’n anodd cadw’r plant i ffwrdd o’r sgrîn, ond ffordd wych o’u cadw’n brysur a chadw eu meddyliau’n effro yr haf hwn yw dysgu hobi newydd! I’r rheiny sy’n mwynhau gweithgareddau awyr agored, gallech fynd i stondin Angler’s Mate a rhoi cynnig ar bysgota neu ddysgu am arddio yn Plant More Plants! Gallai pobl mwy artistig fynd i Dutton Yarns neu Bollywood Theme and Fabric  i gael ysbrydoliaeth am brosiectau creadigol y gallwch roi cynnig arnynt gartref!

  1. Mynd i un o’n digwyddiadau gwych!

Bydd y farchnad feganaidd yn cyrraedd ddydd Sadwrn 4 Awst am ddiwrnod yn unig. Bydd bwydydd feganaidd blasus, cosmetigau a mwy ar werth yma. Cynhelir ein Marchnad Ffermwyr fisol ar 10 ac 11 Awst, lle bydd amrywiaeth cyffrous ac amrywiol o fasnachwyr lleol yn gwerthu eu cynnyrch.

  1. Blasu bwydydd o bedwar ban byd!

Does dim angen gwario ffortiwn i fynd â’r plant dramor yr haf hwn, gadewch i’n bwytai gwych fynd â’ch blasbwyntiau i bedwar ban y byd. Mae’r daith goginiol yn cynnwys bwyd Japaneaidd moethus yn Little Tokyo, danteithion cartref, iach o’r Dwyrain Canol yn The Falafel Stall, brechdanau ‘hoagie’ Americanaidd yn The Market Pantry, blasau sawrus Gwlad Thai yn Thai Taste a blasau o bedwar ban byd yn y Deli Cymreig! Ar ôl yr holl deithio yr haf hwn, efallai bydd angen rhywbeth mwy traddodiadol arnoch chi fel cinio dydd Sul o The Lunchbox neu frecwast Cymreig llawn o’r Country Kitchen. Mae cynifer o gyrchfannau blasus ar gael!

  1. Archwilio!

Mae dros 80 o stondinau yn y farchnad! Felly, crwydrwch o gwmpas y lle – pwy a ŵyr beth gallech chi ei ddarganfod!

  1. Paratowch y plant ar gyfer y tymor newydd

Mae gan Farchnad Abertawe bopeth y mae ei angen arnynt i ddechrau’r tymor mewn steil! Os oes angen torri gwallt, ewch i Taffy’s, gallwch brynu sleidiau a bandiau gwallt ffasiynol yn The Powder Room, bag ysgol newydd o Lethbridge Handbags a deunydd ysgrifennu yn N.B Books.

  1. Tritiwch eich hun

Rydych wedi cael haf prysur yn difyrru’r plant, felly beth am roi trît i chi’ch hun? Gallech goginio pryd blasus gyda stecen o Vaughan’s neu bysgodyn y dydd o The Market Plaice, ewch i Rani’s Brow and Eyelash Lounge am driniaeth harddwch, prynwch ddarn o emwaith neu oriawr newydd yn Don’s Jewellery, neu ymlaciwch gyda phaned a theisen yn The Donut Den.


Bydd y Farchnad Ffermwyr yn cynnwys pob math o gynhyrchion a gynhyrchwyd yn lleol megis nwyddau pob, danteithion melys, cyffeithiau a siytnis cartref, cig a charcuterie, caws, cynhyrchion llysieuol a feganaidd unigryw, alcohol a fragwyd yn lleol, gofal croen, celf, ffotograffiaeth a mwy. Byddwch hefyd yn gallu parhau i siopa yn eich hoff stondinau!


MayDayOpenings

Picture 1 of 1

 


Pasg 2018

Picture 1 of 1

 

 


Mis Hanes Menywod

Ym mis Mawrth rydym yn dathlu Mis Hanes Menywod, a chyda 2018 yn nodi 100 mlynedd ers sefydlu’r Suffragettes felly rydym yn trafod masnachwyr benywaidd y farchnad. 

“Rwy’n dod o deulu sy’n cynnwys nifer o fenywod busnes ac ni fyddent byth yn bodloni ar unrhyw beth. Roedd fy hen fam-gu’n berchen ar D.E Powell, cigydd yn y farchnad hon! Tair cenhedlaeth yn ddiweddarach, rwyf bellach yn parhau â’r traddodiad gyda’m stondin fy hun, ond mewn maes gwahanol iawn!” – Charlotte, Brontosaurus 

“Er mwyn gwneud i fusnes weithio, rhaid i chi ddewis rhywbeth rydych yn frwdfrydig drosto” – Rekha Rani, Rani’s Brow & Eyelash Lounge 

“Rwyf wedi bod yn y farchnad ar hyd fy mywyd, gan mai stondin y teulu yw hon. Rwy’n dwlu ar y farchnad, rydych yn cwrdd â phobl o bob math o gefndir yma ac mae yna ymdeimlad o deulu rhwng y masnachwyr, gyda chymaint o gellwair a hwyl. Rhoddodd fy nhad-cu ofal am y busnes i fi 10 mlynedd yn ôl ac ni all rhai pobl gredu bod menyw yn cynnal stondin nwyddau metel! Ond mae’r rhan fwyaf o’r cwsmeriaid yn ei groesawu ac mae gennyf dîm gwych wrth fy ochr” – Nicola, Tom Whitehouse Ltd

“Yn y gorffennol, bues i’n gweithio am ormod o amser mewn diwydiant gyda gormod o ddynion lle teimlais i nad oeddwn i’n cael fy ngwerthfawrogi, felly roedd fy hyder a’m hunanwerth yn isel iawn.

Penderfynais i fentro ar fy mhen fy hun ac agorais i Jems ym Marchnad Abertawe, yn gwerthu gemwaith, ategolion a dillad gwau Eidalaidd. Chwe blynedd yn ddiweddarach ac rydw i’n mwynhau o hyd! Mae pobl onest a hapus o’m cwmpas bob dydd. Rydw i bellach yn edrych ymlaen at ddod i’r gwaith a chael profiad newydd hyfryd bob dydd. Byddwn i’n annog unrhyw fenywod i fod yn ddewr a gwneud newidiadau os ydynt yn anhapus yn y gweithle. Rydyn ni’n treulio 8 awr y dydd yn y gwaith ac mae pawb yn haeddu bod yn hapus. Rydyn ni i gyd yn werth y byd!” – Julie, Jemz 

Gan ei bod hi’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod rydym wedi dod â’n masnachwyr benywaidd ynghyd! Mae crefftwyr medrus, pen-cogyddion a phobwragedd, prydferthwyr, gwniadyddesau a mentrwyr arloesol i gyd wedi gadael eu marc ar ein marchnad.

 

International Women's Day

Picture 1 of 4

 


Dydd Gŵyl Dewi 2018 

Galwch heibio Marchnad Abertawe’r penwythnos hwn blaswch ddanteithion Cymreig – pice ar y maen, cocos a bara lawr, dewch o hyd i lawer o grefftau cartref a chewch brint 8×6 AM DDIM o Smiles ddydd Gwner a dydd Sadwrn rhwng 10am a 3pm!

 

 

 

 

 


Dathliadau Dydd Gŵyl Ddewi ym Marchnad Abertawe – dydd Sadwrn 27 ChwefrorWelshgirl

Ble sy’n well i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi nag ym marchnad dan do fwyaf Cymru? Rhwng 10am a 4pm ddydd Sadwrn 27 Chwefror, bydd ein ffotograffydd proffesiynol o Smiles Studio yn cynnig ffotograffau 8 x 6 wedi’u gosod AM DDIM i’r holl blant mewn gwisg Gymreig.

Bydd Cookibods hefyd wrth law i wneud byrgyrs a selsig Morgannwg blasus a bydd Artibods yn helpu’r plant i fod yn greadigol gyda chelf a chrefft â thema Gymreig.

Pan fyddwch yma, cofiwch godi bag o bice ar y maen neu fara brith blasus gan un o’n pobwyr penigamp. Hefyd, gwelwch ddetholiad hyfryd o gawsiau Cymreig a danteithion ffermdy i demtio’ch blasbwyntiau. Ac, wrth gwrs, pa ffordd well o ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi na chyda chocos a bara lawr ffres o’n stondinau cocos yng nghanol y farchnad?


Dwlu ar eich Marchnad Leol

Yn ddiweddar, cymerom ran yn yr ymgyrch genedlaethol Dwlu ar eich Marchnad Leol a oedd yn cynnwys llawer o ddigwyddiadau a dathliadau gwych.

Roedd masnachwyr a chwsmeriaid Marchnad Abertawe hefyd wedi rhannu rhai o’r rhesymau pam maent yn dwlu ar eu marchnad leol â ni.

Edrychwch arnynt!

SHOPPER-1-NIC

SHOPPER-1-HELEN

SHOPPER-2-ANNA

TRADER-1-CAROL-WATTS

TRADER-1-UBU

TRADER-2-PAUL-MARKET-PLAICE

TRADER-3-UBU

TRADER-4-CAPERS

TRADER-5-UPTONS

TRADER-6-GREG

TRADER-7-VAUGHANS-AND-CHOICE

TRADER-8-WHITEHOUSE


For more events in Swansea visit – What’s On in Swansea

This post is also available in: English